Коррупциягә каршы сәясәт буенча чараларны тормышка ашыру турында хисаплар һәм мәгълүмат

ТР Хисап палатасында Татарстан Республикасы Хисап палатасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм каршы яклар арасында конфликтларны җайлау буенча Комиссия оештырылды һәм 2010 елның 25 октябрендә 12-19 номерлы приказ белән расланды.

Шул ук приказ белән Татарстан Республикасы Хисап палатасында дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм каршы яклар арасында конфликтларны җайлау буенча Нигезләмә расланды.

ТР Хисап палатасында вакантлы вазыйфаларга уздырылган бәйгеләрнең ачыклыгын тормышка ашыру максатында вакансияләр Идарә кадрларының федераль порталында урнаштырыла.

Бәйге һәм аттестация комиссияләре эшенә килешү төзү нигезендә бәйсез экспертлар җәлеп ителә.

94-ФЗ номерлы Федераль законның ТР Хисап палатасы буенча приказы таләпләре нигезендә 15-20 номерлы (12.11.2010) белән приказы белән ТР Хисап палатасы ихтыяҗы өчен сатып алуларны тормышка ашыруга Бердәм комиссия (бәйге, аукцион, котировкалар буенча) расланды.

ТР Хисап палатасының барлык дәүләт хезмәткәрләре дәүләт хезмәткәрләренең хезмәт тәртибен билгеләүче 2002 елның 12 августында кул куелган 885 номерлы РФ Президенты Указы, шулай ук 2010 елның 30 сентябреннән гамәлгә кергән УП-636 номерлы “Коррупциягә каршы тору турында” Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру буенча чаралар турында” ТР Президенты Указы белән расланган гомуми принциплар белән кул куйдырып таныштырылды.

Документлар