Совет утырышлары

Татарстан Республикасында
Дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча
ведомствоара координацияләү советы утырышларыҮткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2011 ел

1

20.04.2011

1. Коррупциягә каршы чараларны тормышка ашыру турында.

 

2. 83-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә дәүләт (муниципаль) учреждениеләрнең хокукый нигезләмәләрен камилләштерү буенча автоном, бюджет һәм казна учреждениеләре эшчәнлеген тикшерүне оештыру турында.

 

3. Дәүләт финанс тикшерүе органнары тарафыннан табылган бозуларны һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм системалаштыру нәтиҗәләре буенча Бәяләмә турында (2010 ел өчен эш нәтиҗәләре буенча).
Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2010 ел

1

18.03.2010

1. 2009 елда тикшерү эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре турында.


2.
2010 елга Тикшерү чараларының җыелма планы турында.


3. Дәүләт финанс тикшерүе органнары тарафыннан табылган бозуларны һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм системалаштыру нәтиҗәләре буенча Бәяләмә турында (2009 ел өчен эш нәтиҗәләре буенча).


4. Дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе барышында табылган бозулар һәм җитешсезлекләр Классификаторының яңа редакциясе турында.

5. Тикшерү чаралары буенча Бердәм мәгълүмат базасын кертү буенча чаралар турында.

2

12.08.2010

1. 2010 елның I яртыеллыгында тикшерү эшчәнлеге нәтиҗәләре турында.

2. Татарстан Республикасы берләштерелгән бюджетына салым булмаган керемнәрнең тулылыгы һәм вакытында керүен, аренда түләүләре буенча бурыч барлыкка килүнең нигезлелеген  тикшерү турында.

3. 2010 елның 1 июленнән кертелгән дәүләт һәм муниципаль заказчиклар өчен электрон формада ачык аукционнар үткәрү тәртибенә үзгәрешләр кертү турында.

4.Бюджет акчаларын максаттан тыш файдалануның  квалификациясе турында.

3

22.12.2010

1. Бюджет инвестицияләре, субсидия, кредит һәм гарантияләре бирү формасында хуҗалык алып баручы субъектларга дәүләт һәм муниципаль финанс ярдәме күрсәткәндә законлылык саклауны тикшерү нәтиҗәләре турында.

2. Арендага бирелә торган Татарстан Республикасы мөлкәтендә булган күчемсез милек объектларын тоту буенча коммуналь һәм эксплуатацион чыгымнарны каплау турында.

3. Дәүләт финанс тикшерүе органнары ачыклаган бозу һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм системалаштыру нәтиҗәләре буенча Бәяләмә әзерләү турында (2010 ел нәтиҗәләре буенча).

 

Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2009 ел

1

11.03.2009

1. 2008 елда тикшерү эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре турында.

 

2. 2009 елга эшчәнлекнең җыелма планы турында.


3.
2009 елда дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомоствоара координация советы утырышларында каралачак мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр турында.

4. Мәҗбүр итү чаралары куллану өлкәсендә Россия Федерациясе субъектлары бюджетлары һәм җирле бюджетларны  үтәүче органнарның вәкаләтләрен тормышка ашыру турында.

2

23.06.2009

1. Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүгә заказлар урнаштырганда башлангыч (старт) бәяләр турында.

2. 2009 елның беренче яртыеллыгы нәтиҗәләре буенча күп квартиралы өйләрдә капиталь ремонт ясауга бүлеп бирелгән бюджет акчаларын куллануны тикшерү нәтиҗәләре турында гомумиләштерелгән  мәгълүмат әзерләү турында.

3. Дәүләт финанс тикшерүе органнары һәм хокук саклау органнары үткәргән тикшерү чаралары буенча Бердәм мәгълүматлар базасы кертү буенча Положение проекты турында. Совет Регламентына үзгәрешләр кертү турында.

3

21.08.2009

1. Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар урнаштырганда башлангыч (старт) бәяләр кую тәртибе, заказлар урнаштырганда бәяләрне контрольдә тотуны тәэмин итү буенча тәкъдимнәр  турында.
2.
2009 елның беренче яртыеллыгында күп квартиралы өйләрдә капиталь ремонт ясауга бүлеп бирелгән бюджет акчаларын куллануны тикшерү нәтиҗәләре турында.

3.Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволарында ведомство эчендә финанс тикшерүе торышы турында.

4

17.12.2009

1. Дәүләт финанс тикшерүе органнары һәм хокук саклау органнары үткәргән тикшерү чаралары буенча Бердәм мәгълүматлар базасы кертү буенча программа белән тәэмин ителешне тәкъдир итү. Отчетлылык формасын тутыруның Техник  регламентын раслау.

2. Дәүләт финанс тикшерүе органнары ачыклаган бозу һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм системалаштыру нәтиҗәләре буенча Бәяләмә әзерләү турында (2009 ел өчен эш нәтиҗәләре буенча).

3. Дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе барышында ачыкланган бозу һәм җитешсезлекләрнең Классификаторына үзгәрешләр кертү турында.

4. 2010 елга Тикшерү чараларының җыелма планын үзерләү турында.

Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2008 ел

1

19.03.2008

1. 2007 елда тикшерү эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре турында

2. 2008  елга эшчәнлекнең җыелма планы турында.

3. Җирле бюджет үтәлешенә финанс тикшерүен оештыру һәм тормышка ашыру турында.

2

3.06.2008

1. 2008елның 1 кварталында  тикшерү органнарының эшчәнлегенең төп нәтиҗәләре турында (бюджет акчаларын кулланганда финанс дисциплинасының торышы).

 

2. Муниципаль дәрәҗәдә финанс тикшерүе системасын оештыру турында.
3.
Финанс тикшерүе органнарын монополиягә каршы закончалыкны саклауның аерым мәсьәләләрен тикшерү һәм җирле бюджетларның керем өлеше резервларын ачыклауга тарту буенча Ведомствоара координацияләү советы әгъзаларының инициативасы турында (Татарстан Республикасы буенча Федераль салым хезмәте Идәрәсе җитәкчесе һәм Федераль монополиягә каршы хезмәт территориаль идарәсе җитәкчесе мөрәҗәгатьләре нигезендә).

  4. Дәүләт финанс тикшерүе органнарының хокук саклау органнары белән тәэсир итешүе тәртибе үзгәрү турында

 (Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советы хуплаган  “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе өлкәсендә чаралар билгеләгәндә һәм үткәргәндә дәүләт финанс тикшерүе органнарының хокук саклау органнары белән тәэсир итешү

 тәртибе ” документының гамәлдән чыгуын тану турында).

3

30.10.2008

1. Финанс тикшерүе органнары кадрларының квалификациясен күтәрү системасы турында.

2. Тикшерү чаралары нәтиҗәләрен куллану һәм тормышка ашыру буенча үзара килешенгән мөнәсәбәтләр эшләү турында.

3. Дәүләт һәм муниципаль заказлар урнаштыру һәм үтәү өлкәсендә тикшерүне тормышка ашыручы органарның вәкаләт өлкәләре турында.

4. Финанс тикшерүе һәм дәүләт һәм муниципаль заказлар урнаштыру үтәүне тикшерү һәм барышында ачыкланган бозу һәм җитешсезлекләрне системалаштыруның  нәтиҗәләре турында.

4

24.12.2008

1. 2008 елда Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советы эшенең баштагы нәтиҗәләре турында, Җыелмапланны формалаштыру, 2009 елга Совет эшенең юнәлешләре турында.

 2. Бюджет, финанслар һәм республика мөлкәте белән идарә итү мәсьәләләрен тәртипкә китерә торган Татрстан Республикасы законнары актларына коррупциягә каршы экспертиза турында.

3. Татарстан Республикасы бюджетына федераль бюджеттан керә торган бюджетара трансфертларны куллануны тормышка ашыру буенча вәкаләтләрне чикләү турында.

Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2007 ел

1

26.02.2007

1. 2007 елга Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советы эшен планлаштыру турында (бердәм тикшерү чаралары үткәрүнең юнәлешләрен, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы, Татарстан Республикасы буенча монополиягә каршы хезмәтнең Федераль идарәсе белән үзара тәэсир итешү юнәлешләрен, муниципаль финанс тикшерүен оештыру буенча методик эш эчтәлеген билгеләү).

 2.Татарстан Республикасы территориясендә өстенлекле милли проектларны тормышка ашырганда үзара тәэсир итешүне оештыру турында.

 3. Татарстан республикасы дәүләт заказын оештыру тәртибен саклауны тикшерү нәтиҗәләре турында.

4. Бюджет акчаларын төп бүлүчеләр үткәрә торган финанс тикшерүен оештыру турында (ведомство эчендә финанс тикшерүе).

5. Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләре счетларына(эшмәкәрлек һәм башка табыш китерә торган эшчәнлектән кергән акчаларны исәпкә алу счетлары) коммерцияле банкларда хезмәт күрсәтү турында.

6. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советының чираттагы утырышында карарга тәкъдим ителгән мәсьәләләр турында.

2

04.05.2007

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына мөрәҗәгать проектын килештерү  турында (Татарстан Республикасының бюджет акчаларн төп бүлүчеләренә ведомство эчендә финанс тикшерүе оештыру мәсьәләсе буенча).

2. Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте фонды акчаларын максаттан тыш кулланган өчен административ җавапка тарту турында (Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына мөрәҗәгате проектын килештерү).

3. Дәүләт милке белән идарә итү өлешендә бюджет чыгымнарын оптимизацияләү турында (дәүләт милкен арендага алучылар түли торган коммуналь һәм эксплуатацион чыгымнарны каплауга Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын юллау өлешендә Татарстан Республикасы милкен арендага бирүдән керогән табыш).

4. Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Юлламасын тормышка ашыру буенча бурычлар һәм чаралар турында (2007 елга бердәм тикшерү чаралары исемлегенә өстәмәләр, аерым алганда, өстенлекле милли проектларны тормышка ашыруны тикшерү кысаларында).

5. Коммерцияле банкларда Татарстан Республикасы бюджет учреждениеләренең эшмәкәрлек эшчәнлегеннән кергән акчаларны исәпкә алу буенча счетлары турында мәгълүматларны анализлау нәтиҗәләре турында.

6. Коррупциягә каршы юнәлештәге чаралар турында.

3

08.08.2007

1. 2007 елга Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Юлламасында куелган бурычларны үтәү кысаларында “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен Татарстан Республикасы дәүләт ихтыяҗы өчен товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүгә заказлар урнаштыру турында” Федераль Законын тәүне тикшерүне оештыру турында.


2. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советының аерым карарларын үтәү турында: республика буйсынуындагы бюджет учреждениеләренең дебитор бурычы күләмнәрен кыскарту турында, ведомство эчендә финанс тикшерүе системасының нәтиҗәлелеген күтәрү турында.


3. “Бер көнлек” фирмаларны ачыклау һәм тискәре нәтиҗәләрне бетерү буенча тикшерү органнарының үзара тәэсир итешүе турында.

4. Республика территориясендә өстенлекле милли проектларны тормышка ашыру кысаларында бирелгән бюджет акчаларын куллануны тикшерү, Татарстан Республикасы милкендәге арендага бирә торган күчемсез мөлкәт объектларын  тоту буенча коммуналь һәм эксплуатацион чыгымнарны каплауның тулылыгын тикшерү нәтиҗәләре турында.

 5. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советы Регламентына кушымтаның яңа редакциясен (үткәрелгән чаралар нәтиҗәләре турында Отчет формасы) һәм . дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе барышында ачыкланган бозу һәм җитешсезлекләрнең Классификаторына раслау турында

4

18.12.2007

1. 2008 елга Тикшерү эшчәнлегенең җыелма планын формалаштыру  турында.

2.
Бюджет системасының башка дәрәҗәдәгеләренә бирелгән федераль бюджет акчаларын куллануны тикшерүне тормышка ашырганда федераль, республика һәм җирле финанс тикшерүе органнарының компетенция өлкәләре турында.

 3. Бюджет акчаларын нәтиҗәсез һәм нигезсез кулланган өчен җаваплылык һәм административ җаваплылык билгеләү перспективалары турында.

 4. Муниципаль дәрәҗәдә тышкы финанс тикшерүен оештыру турында.

5. Татарстан Республикасы Президентына һәм Татарстан Республикасы  Дәүләт Советына тапшыру өчен үткәрелгән тикшерү чараларынәтиҗәләре, финанс дисциплинасы торышы турында йомгакланган мәгълүмат әзерләү турында.

Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2006 ел

1

29.03.2006

1. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советына Татарстан Республикасы Президенты Юлламасында куелган бурычларны тормышка ашыру буенча төп чаралар турында.

 2. Татарстан Республикасында “Дәүләт финанс тикшерүе өлкәсендә чарлар билгеләгәндә һәм үткәргәндә дәүләт финанс тикшерүе органнарының  хокук саклау органнары белән тәэсир итешүе тәртибе” проекты турында.

3.  Дәүләт финанс тикшерүе барышында ачыкланган бозу һәм җитешсезлекләрнең Классификаторына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында.

4. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча ведомствоара координацияләү советының чираттагы утырышында карау өчен тәкъдимнәр турында

2

14.07.2006

1. “Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм  муниципаль берәмлекләр  тикшерү органнары үткәрә торган финанс тикшерүен оештыру һәм тормышка ашыру тәртибенә төп таләпләр (стандартлар)” документы проекты турында.

 2. Дәүләт (муниципаль) ихтыяҗлар өчен товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүгә заказлар урнаштыруны тимкшерүне оештыру турында.

3. 2005 елда Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы эшчәнлеге турында Татарстан Республикасы Президенты өчен мәгълүмат проекты турында.

3

17.11.2006

1.Дәүләт (муниципаль) заказы өлкәсендә тикшерүне тормышка ашыру йөкләнгән дәүләт финанс тикшерүе органнары һәм башкарма хакимиять органнарының тәэсир итешүен оештыру турында.

2. “Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте һәм  муниципаль берәмлекләр  тикшерү органнары үткәрә торган финанс тикшерүен оештыру һәм тормышка ашыру тәртибенә төп таләпләр (стандартлар)” документының эшләп бетерелгән редакциясен килештерү турында.

 3. Татарстан Республикасында өстенлекле милли проектларны тормышка ашыруга федераль һәм республика бюджетыннан бирелгән акчаларны куллануны тикшерүне оештыру турында.

 4. Татарстан Республикасы Хисап палатасы үткәргән юл хуҗалыгы һәм агросәнәгать комплексында бюджет акчаларын куллануның нәтиҗәлелеге аудит нәтиҗәләре турында.  


5. Бюджет законлылыгын бозган өчен (бюджет акчаларын максатсыз файдалану) административ җаваплылыкка тарту пратикасы турында.

4

26.12.2006

1. Татарстан Республикасы Милли Банкының Татарстан Республикасы кредит учреждениеләрендә бюджет оешмаларының хисаплары булу турында мәгълүмат турында.

 2. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының бюджет өлкәсендә хокук бозу һәм җинаятьләр белән көрәш буенча үткәрелгән эш турында магълүмат турында.

 

Үткәрү вакыты

Көн тәртибендә

2005 ел

1

28.07.2005

1. “Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советы турында” 2005 елның 21 июленнән Татарстан Республикасы Президентының  УП-298 №лы Указын тәкъдим итү.


2. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының бурычлары турында.

3. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының эшен оештыру турында.

4. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының  икенче утырышының көн тәртибе турында.

2

30.09.2005

1. Финанс (бюджет) бозулары Классификаторы турында.

2. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының эш регламенты турында.

 3. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының алдагы  утырышларында карау өчен Совет әгъзаларының Тәкъдимнәре турында.

3

21.12.2005

1. Татарстан Республикасында эчке финанс тикшерүе торышы һәм проблемалары турында.

 2. 2006 елга берләштерелгән максатчан тикшерү чаралары турында.

3. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе өлкәсендә берләштерелгән чараларны оештыру һәм үткәрү тәртибе турында.


4. Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе мәсьәләләре буенча Ведомствоара координацияләү советының чираттагы утырышында карау өчен тәкъдимнәр турында.


Документлар