Методик база

ТР муниципаль берәмлекләренең тикшерү-хисап органнары өчен тышкы яктан муниципаль финанс тикшерүе стандартларына гомуми таләпләр (рус телендә)

ТР бюджеты үтәлешенә соңыннан тикшерү үткәрү Тышкы дәүләт финанс тикшерүе (ТДФТ) стандарты (рус телендә)

Тикшерү чарасын үткәрүнең гомуми кагыйдәләре ТДФТ стандарты (рус телендә)

Агымдагы финанс елында ТР бюджеты турында ТР Законы үтәлеше барышын оператив рәвештә тикшерүне үткәрү ТДФТ стандарты (рус телендә)

Агымдагы финанс елында ТР ММИ Территориаль фонды бюджеты турында ТР Законы үтәлеше барышын оператив рәвештә тикшерүне үткәрү ТДФТ стандарты (рус телендә)

Экспертиза-аналитика чарасын үткәрү ТДФТ стандарты (рус телендә)

Дәүләт финанс тикшерүе барышында ачыклана торган бозулар һәм җитешсезлекләр классификаторы (2012 елның 27 июнендә кабул ителгән редакциядә) (рус телендә)

Коммерциячел оешмаларда: бюджет чараларын алучыларда, дәүләт гарантияләрен алучыларда, дәүләт милкеннән аренда хокукында файдаланучы оешмаларда, дәүләт унитар предприятиеләрендә, уставлы капиталында дәүләт өлеше булган акционерлык җәмгыятләрендә тикшерүләр үткәрү буенча методик тәкъдимнәр (2013 елның 30 июлендә кабул ителгән редакциядә) (рус телендә)

Документлар