Кабул ителгән документлар

Татарстан Республикасында Финанс тикшерүе буенча ведомствоара координацияләү советы регламенты (рус телендә)


Татарстан Республикасында финанс тикшерүе өлкәсендә уртак чараларны оештыру һәм үткәрү тәртибе (рус телендә)


Татарстан Республикасында дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүен оештыру һәм тормышка ашыру тәртибенә төп таләпләр (стандартлар) (рус телендә)


Татарстан Республикасында дәүләт финанс тикшерүе өлкәсендә чаралар билгеләнгән һәм үткәрелгәндә дәүләт финанс тикшерүе органнары белән хокук саклау органнарының үзара тәэсир итешү тәртибе (рус телендә)


Дәүләт (муниципаль) финанс тикшерүе барышында ачыкланган бозулар һәм җитешсезлекләр классификаторы (2012 елның 27 июнендә кабул ителгән редакциядә) (рус телендә)


Дәүләт финанс тикшерүе органнары тарафыннан ачыклана торган бозулар һәм җитешсезлекләрне анализлау һәм системалаштыру нәтиҗәләре буенча бәяләмә (2012 елның 24 гыйнварендәге редакциядә) (рус телендә)


Автоном, бюджет һәм казна учреждениеләре эшчәнлеге артыннан тикшерү системасын оештыру концепциясе (рус телендә)


Коррупциоген факторлар һәм куркынычларны мониторинглауның бертөрле формасы (рус телендә)

Документлар