Тикшерү-ревизия идарәсе


Дамир Нигъмәтҗан улы Шамгунов
Тикшерү-ревизия идарәсе башлыгы – инспектор

“Татарстан Республикасы Хисап палатасы турындагы” Закон нигезендә, идарәгә Татарстан Республикасының барлык дәүләт органнарында (шул исәптән, дәүләт органнары аппаратларында) һәм оешмаларында, Татарстан Республикасының бюджеттан тыш фондларында, җирле үзидарә органнарында, оешмаларда, банкларда, иминият компанияләрендә һәм башка финанс-кредит оешмаларында, аларның союз-ассоциацияләрендә һәм Татарстан Республикасы бюджетыннан файдаланучы яки республика мөлкәте белән идарә итүче, шулай ук Татарстан Республикасы законнары яки дәүләт органнары тарафыннан бирелгән салым һәм башка ташламалар кулланучы оешмаларда тикшерү үткәрү вәкаләте бирелгән.

Тикшерү-ревизия идарәсе ТР Хисап палатасының структур бүлеге булып тора. Иҗтимагый оешмалар, дәүләтнеке булмаган фондлар һәм башка дәүләтнеке булмаган коммерциягә нигезләнмәгән оешмалар эшчәнлеген Татарстан Республикасы бюджет чараларын алу, күчерү һәм куллану, шулай ук Татарстан Республикасы законнары яки дәүләт органнары тарафыннан билгеләнгән салым һәм башка ташламалар куллану өлкәсендә тикшерергә мөмкин.


Сергей Александрович Дмитриев
оператив тикшерү бүлеге башлыгы – инспектор инспектор


Оператив тикшерү бүлеге

Тикшерү-ревизия идарәсенең төп бурычларының берсе булып министрлыклар, ведомстволар һәм башка төр оешма-учрежденияләр тарафыннан дәүләт чараларын максаттан тыш һәм нәтиҗәсез кулланудан барлыкка килгән зыянны үз вакытында һәм тулы күләмдә каплауны тикшерү тора. Тикшерү узганнан соң ТР Финанс министрлыгына, республика бюджеты чаралары белән идарә итүчеләргә һәм бюджет процессының башка катнашучыларына, республиканың муниципаль оешма башлыкларына һәм муниципаль оешмалар Советы җитәкчеләренә мәгълүмати хәбәр җибәрелә.

Финанс бозуларның зыянын бетерү, максаттан тыш кулланылган чараларны кире кайтару юнәлешендә Хисап палатасы тарафыннан барлык гамәлдәге барлык законнар да кулланыла.

Идарәгә: агымдагы, оператив һәм региональ тикшерү бүлекләре керә.


Рафаэль Ринат улы Насыров
региональ тикшерү бүлеге башлыгы – инспектор


Региональ тикшерү бүлеге

Тикшерү-ревизия идарәсе бүлекләренең төп бурычлары:
- үз компетентлыгы кысаларында бюджет чараларын һәм бюджет фондлары чараларын максатчан һәм нәтиҗәле куллануны финанс яктан тикшерүне тормышка ашыру;

- бюджет чаралары һәм бюджет фондлары чаралары килү һәм сарыф итүне тикшерү чараларын үткәрү;

- Татарстан Республикасы бюджет чараларын һәм Татарстан Республикасы бюджет фондлары чараларын алган субъектларның, шулай ук максатчан программаларны тормышка ашыруга финанс чаралары алган предприятие һәм оешмаларның финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү;

- ТР Президенты, ТР Дәүләт Советы йөкләмәләрен, ТР Дәүләт Советы депутатларының гомуми санының биштән бер өлешеннән дә ким булмаган, ТР Министрлар Кабинеты мөрәҗәгате, Хисап палатасы Коллегиясе карарларын карау һәм үз вакытында һәм сыйфатлы үтәү;

- тикшерелгән оешмаларның финанс-хуҗалык эшчәнлегендә табылган бозуларны юкка чыгару, шулай ук китерелгән зыянны каплауның үз вакытында һәм тулы күләмдә булуын тикшерүне тормышка ашыру.


Ирина Михайловна Егорова
Агымдагы тикшерү бүлеге башлыгы - инспектор


Агымдагы тикшерү бүлеге

Моннан тыш, бүлек эшчәнлегене бурычларына Татарстан район һәм шәһәрләрендә бюджет һәм ТР бюджет фондлары чараларының максатчан һәм нәтиҗәле рәвештә кулланылуын тикшерү керә.

Документлар