Норматив-хокукый база

Татарстан Республикасы Конституциясе (тат телендә)

87 маддә
Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше артыннан дәүләт тикшерүен тормышка ашыру өчен Дәүләт Советы Татарстан Республикасы Хисап палатасын оештыра, аның составы, эшчәнлек тәртибе һәм вәкаләтләре закон тарафыннан билгеләнә.

Татарстан Республикасы Хисап палатасы турында 2004 елның 7 июнендә кабул ителгән 37-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы

 
Россия Федерациясе Бюджет кодексы (рус телендә)

Татарстан Республикасы Бюджет кодексы (рус телендә)

Татарстан Республикасы Хисап палатасы регламенты (рус телендә)

Документлар